Yazarlar

Türk Dili Araştırmaları Yıllığı: Belleten 2018-2

Yazar : Türk Dil Kurumu
Basım Yılı : 2019
Basım Yeri : Ankara
Cilt / Dizi / Sayı : 66/2
Dil : Türkçe
ISBN : 0564-5050


Ürün teslimatı 5 iş günü içinde gerçekleşecektir.
Fiyat : 6.00 TL10.00 TL KDV : 0.00 TL
Alimcan İNAYET - Uygur Atasözleri ve Deyimlerinde Geçen Çince Alıntılar Üzerine. On Chinese Loan Words Which Use in Uyghur Proverbs and Idioms ss. 195-214
DOI Numarası: 10.32925/tday.2019.9

Engin ÇETİN - Altun Yaruk’ta Süreklilik ve Tezlik Bildiren Tasvir Fiillerinin Çince Orijinal Metindeki Görünümleri. The Presentation of The Descriptive Verbs Stating Continuity And Swiftness in Altun Yaruq at Its Original Chinese Text ss. 215-246
DOI Numarası: 10.32925/tday.2019.10

Mücahit KAÇAR -  Müyessiretü’l-Ulûm’un Kayıp Nüshaları. The Lost Copies of Muyassiratu’l-Ulum ss. 247-264
DOI Numarası: 10.32925/tday.2019.11

Sadettin ÖZÇELİK - Dede Korkut Oğuznameleri’nde Geçen Ban, Banu, Bambam, Bamsı Üzerine. About Ban, Banu, Bambam, Bamsı in Dede Korkut Oghuznamas ss. 265-280
DOI Numarası: 10.32925/tday.2019.12

Ümit HUNUTLU - Yeni Bir Nüshasıyla Ahmedî’nin Mirac-nâmesi. A New Transcript of Ahmedi’s Mirajname ss. 281-349
DOI Numarası: 10.32925/tday.2019.13

Zemire GULCALI - Çağdaş Uygurcadaki Olumsuz İçerikli Atasözleri. Proverbs with Negative Content in Modern Uighur Language ss. 351-362
DOI Numarası: 10.32925/tday.2019.14

Zühal ÖLMEZ - Ögürcık Alp’ın Kahramanlık “Tartım”ındaki Sorunlu Sözcüklere Yeni Yaklaşımlar. New Approaches to The Problematical Words in Ogurcik Alp’s Heroic Rhythm ss. 363-375
DOI Numarası: 10.32925/tday.2019.15

Muvaffak DURANLI - Ukazatel Tipiçeskih Mest Geroiçeskogo Eposa Narodov Sibiri (Eksperimentalnoe İzdanie), Novosibirsk, İzdatelstvo SO RAN, 2005, 1383 sayfa. ss.377-381 
DOI Numarası: 10.32925/tday.2019.16

Benzer Ürünler