Yazarlar

Türk Dili Araştırmaları Yıllığı: Belleten 2019-1

Yazar : Türk Dil Kurumu
Basım Yılı : 2019
Basım Yeri : Ankara
Cilt / Dizi / Sayı : 2019/1:1307
Dil : Türkçe
ISBN : 0564-5050


Ürün teslimatı 5 iş günü içinde gerçekleşecektir.
Fiyat : 6.00 TL10.00 TL KDV : 0.00 TL
Ahmet KARAMAN – Yenisey yazıtlarında geçen adrıl- seçlin- ikilemesi üzerine On the adrıl- seçlin- hendiadys in Yenisei inscriptions ss. 7-26.
DOI Numarası: 10.32925/tday.2019.17
 
Anvarbek MOKEEV – Yenisey ve Altay Kırgızlarında siyasi unvan olarak aco ve idi terimlerinin menşesi ve anlamı On the origins and meaning of the political titles ajo and idi of the Altai-Yeniseian Kyrgyz ss. 27-38.
DOI Numarası: 10.32925/tday.2019.18
 
Mehmet ÖLMEZ – Gönül ARİS – Eski Uygurca Ölüler Kitabı’ndaki ikilemeler üzerine Hendiadys in Old Uighur Book of The Dead ss. 39-64.
DOI Numarası: 10.32925/tday.2019.19
 
Ünal ALDEMİR – Nüshaları ışığında Kitâbu’l-İdrâk li-Lisâni’l-Etrâk Kitab al-İdrak li-Lisan al-Atrak in consideration of its copies ss. 65-86.
DOI Numarası: 10.32925/tday.2019.20
 
Yaşar ŞİMŞEK – Türkçe ilk Kur’ân tercümelerinden Meşhed nüshasının (293 no.) Türk dili tarihindeki yeri ve önemi The role and importance of Masshad copy (293 no) which is one of the first Turkish translations of Qur’an in Turkish language history ss. 87-152.
DOI Numarası: 10.32925/tday.2019.21
 
Meryem ARSLAN – Vatikan Kütüphanesinde Türkçe bir tıp metni: Eczā-yı Lokmān Ḥekīm The Turkish medical text in the Vatican Library: Eczā-yı Lokmān Ḥekīm ss. 153-184.
DOI Numarası: 10.32925/tday.2019.22
 
İrfan ÇAĞATAY – Çinçavat kelimesinin etimolojisi Etymology of çinçavat ss. 185-204.
DOI Numarası: 10.32925/tday.2019.23
 
Muhittin ELİAÇIK –Eş-şifâ’nın Türkçe tercümeleri ve Tâlib Hocazâde İshâk Necîb Karsî’nin Terceme-i Şifâ-i Şerîf’i Turkish translations of es-Shifa and Talib Hodjazada Ishak Necib Karsi’s Terceme-i Shifa-i Sherif ss. 205-214.
DOI Numarası: 10.32925/tday.2019.24
  
Talip DOĞAN –09.DOĞA(Güney Azerbaycan) Urmiye ağzında fiillerin birleşik çekimi ve -(y)(A)rdlA(r) biçimi The compound tense of verbs in Urmia dialect (South Azerbaijani) and the form of -(y)(A)rdlA(r) ss. 215-230.
DOI Numarası: 10.32925/tday.2019.25
 
Melek ÇOLAK – Macar arşiv belgelerinin ışığında I. Dünya Savaşı sırasında Avusturya-Macaristan topraklarında bulunan Tatar esir kamplarında yaşam, Türkoloji çalışmaları ve Ignác Kúnos (1915-1918)Turcology works and Ignác Kúnos during the World War I (1915-1918) in the light of Hungarian archive documents, life in Tatar prison camps located within the borders of Austrian – Hungarian lands ss. 231-256.
DOI Numarası: 10.32925/tday.2019.26
 
Ahmet KARAMAN – Ferhat İlyas ve guñga şiir Ferhat İlyas and guñga poetry ss. 257-268.
DOI Numarası: 10.32925/tday.2019.27

Benzer Ürünler