Yazarlar

Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi: Bahar 2019/ 47

Yazar : Türk Dil Kurumu
Basım Yılı : 2019
Basım Yeri : Ankara
Cilt / Dizi / Sayı : 2019/1:1308
Dil : Türkçe
ISBN : 1301-0077


Ürün teslimatı 5 iş günü içinde gerçekleşecektir.
Fiyat : 6.00 TL10.00 TL KDV : 0.00 TL
Cüneyt AKIN-Sinan SARAÇLI – Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü Öğrencilerinin, Türk Lehçe ve Edebiyatlarına Karşı Tutum ve Davranışlarının İncelenmesi (Kazak Edebiyatı Örneği) Examination of Modern Turkish Dialects and Literatures Students’ Attitudes and Behaviours towards Turkish Dialects and Literatures (Example of Kazakh Literature) ss. 9-22
DOI Numarası/DOI Number: 10.24155/tdk.2019.95
 
Tamilla ALİYEVA –Sovyet Postmodernizminin Karşılaştırmalı Tipolojisi Üzerine Notlar (Rus, Azerbaycan ve Türk Postmodernizminden) Remarks on the Comparative Typology of the Soviet Postmodernism (From The Russian, Azerbaijani and Turkish Postmodernism) ss.23-34 
DOI Numarası/DOI Number: 10.24155/tdk.2019.96 
 
Bülent BAYRAM –Çuvaş Türkçesinin Sözlükleri Dıctıonarıes of Chuvash ss.35-76 
DOI Numarası/DOI Number: 10.24155/tdk.2019.97
 
Aylin ÇAKIR – İzmir İli Ödemiş-Kiraz-Beydağ İlçesi Ağızlarının Temel Özellikleri Main Features of Dialects in Beydağ-Kiraz-Ödemiş Districts of Izmir Province   ss.77-102 
DOI Numarası/DOI Number: 10.24155/tdk.2019.98
 
Nevzat GÖZAYDIN – Ölü ve Ölümle İlgili Anlatılar Kataloğu: XV Narrative Catalogue: XV About the Death and the Dead Person ss.130-136  
DOI Numarası/DOI Number: 10.24155/tdk.2019.99
 
Ayşe İLKER –Kazak Dil Bilimi Öğrencilerinin “-p”, “-ArAk” ve “-A” Zarf-Fiil Eki Üzerinden Türkiye Türkçesine İntibak Süreçleri Adaptation Processes of Students of Kazakh Linguistics to Standard Turkish (On Verbal Adverbs –p, -ArAk and -A) ss.137-148 
DOI Numarası/DOI Number: 10.24155/tdk.2019.100
 
Dai MATSUI (Çev. Ahmet KARAMAN) –Turfan Bölgesindeki Eski Uygur Yer Adları Old Uıgur Toponyms of the Turfan Oases ss.149-176 
DOI Numarası/DOI Number: 10.24155/tdk.2019.101
 
Roza KURBAN – Möhemmet Mehdiyev’in “Turnaların İndiği Yerde” Adlı Romanında Kazan Tatar Gelenekleri Kazan Tatar Traditions in Möhemmet Mehdiyev’s “The Place Where Cranes Land” Novel ss.177-194 
DOI Numarası/DOI Number: 10.24155/tdk.2019.102
 
Niyar KURTBİLAL –1944 Sürgünü Sonrası Özbekçeden Kırım Tatarcasına Geçen Kelimeler Üzerine Bir İnceleme A Study on the Loanwords from Uzbek to Crimean Tatar Language After the Deportation of 1944 ss.195-228
DOI Numarası/DOI Number: 10.24155/tdk.2019.103
 
Savaş ŞAHİN –Türkmen Türkçesinde Dudak Benzeşmesi (Labial Singarmonizm) Labial Singarmonizm in Turkmen Turkish ss.229-244 
DOI Numarası/DOI Number: 10.24155/tdk.2019.104
 
Caşteğin TURGUNBAYER – Kırgız Kültüründe Kut Kavramının Özellikleri Features of the Concept of “Kut” in Kirghiz Culture ss.245-258 
DOI Numarası/DOI Number: 10.24155/tdk.2019.105
 
DEĞERLENDİRMELER
 
           Nail TAN –  Kafkasya’da 19. Yüzyılda Türkçe Halk Kültürü Derlemeleri Folk Culture Compilations in Turkish Language in Caucasus in the 19th Century ss.259-264 
DOI Numarası/DOI Number: 10.24155/tdk.2019.106
 
      Ahat ÜSTÜNER –  Minexanım Nuriyeva Tekeli, Merkezȋ Rusiyanın Türk Coğrafiyası (Etimolojik Çalışma) Minexanım Nurieva Tekeli – Turkic Geography of Central Russia ss.265-270 
DOI Numarası/DOI Number: 10.24155/tdk.2019.107
 
HABERLER
 
Turgay AKDURUŞ – Kazakistan’ın Türkistan Şehrinde Bir Misyon Kütüphanesi: Türik Tildes Halıktar Kitaphanası (Türk Dilli Halklar Kütüphanesi) A Missionary Library in the City of Turkestan of Kazakhstan: Turik Tildes Halıktar Kitaphanası (Library of Turkic-Speaking People)ss.271-276 
DOI Numarası/DOI Number: 10.24155/tdk.2019.108
 
 
YİTİRDİKLERİMİZ
 
    Nail TAN – Ölümünün Birinci Yılında Prof. Dr. Hayriye Memoğlu Süleymanoğlu Yenisoy At the First Anniversary of Her Death: Hayriye Memoglu Suleymanoglu Yenisoy (PhD) ss.277-283 

Benzer Ürünler