İletişim +90 312 457 52 06

Türk Dili Araştırmaları Yıllığı: Belleten 2017/1, 0

₺10.00
  • Yazar: Türk Dil Kurumu
  • Basım Yılı: 0
  • Basım Yeri: Ankara
  • Cilt / Dizi / Sayı: 1242/1
  • Dil : Türkçe
  • ISBN : 9770564505006
  • Barkod : 9770564505006
  • Fiziksel Özellikleri :

  • Ürün Barkodu

Bilâl YÜCEL Nehcü’l Ferādis’teki Arapça-Farsça Kökenli Kelimelerde “Kapalı e” Üzerine (On “Closed e” in the Words of Arabic-Persian Origin in Nehcü’l Ferādis)
 
Halit DURSUNOĞLU Adlandırma, Terimler ve Sınıflandırma Açısından Türkiye Türkçesinde Ünsüzlere Bir Bakış (Naming, Terms and Classification in Terms of Turkey Turkish Consonant with at a Glance)
 
Mehmet ÖLMEZ-Uğur UZUNKAYA Eski Uygurcada Tibet Budizmi (Tibetan Buddhism in Old Uighur)
 
Sadettin ÖZÇELİK Sözlü Edebiyat Ürünü Yazmaların Edisyon Kritik Yöntemi ile Okunması: Dede Korkut Örneği (Reading Manuscript Works of Oral Literature with Edition Critical Method and the Sample of Dede Korkut)
 
Nurdin USEEV Altay Yaztlarından Yabogan (A 84) Yazıtı ve Köktürkçe Vefeyat, At Tasviri Formülleri (The Yabogan (A 84) Inscription and Old Turkic Death, Horse Attitude Formulas)
 
Rysbek ALİMOV Talas Yazıtları: İşaret Kadrosuyla İlgili Bazı Düzeltmeler (2. Talas Yazıtı Örneğinde) (Talas Inscriptions: Some Corrections in Identification of Runiform Letters (On the Example of the Second Inscription)
 
Batubayaer BA Торгууд хаад ноёдын хэрэглэж байсан нэгэн тамганы тухай (Torgut Hakanları ile Beylerinin Kullanmış Oldukları Bir Mühür Hakkında) (On the Torgut Kahns and a Seal Used by them)
 
Deniz MELANLIOĞLU Leh Öğrencilerin Türkçe Yazılı Anlatımlarının Tutarlılık Ölçütleri Bağlamında Değerlendirilmesi (Evaluation of Polish Students’ Turkish Writing in Terms of Coherence Criteria)
 
 Marek STACHOWSKI- Robert WOODHOUSE Çeviren: Ekrem BEYAZ İstanbul’un Etimolojisi: Mevcut Kanıttan Mümkün Olduğunca Faydalanılarak (The Etymology of Istanbul: Making Optimal Use of the Evidence)
 
Gökhan YAĞCI Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri: Belarus Örneği (The Problems and Solution Suggestion that are Faced in Turkish Language Education as a Foreign Language: Byelorussia Case)
 
Gulnara SULEYMANOVA Türkçe Deyimleri Rusçaya Çevirme Problemleri ve Stratejileri (Idiom Translation Problems and Strategies From Turkish into Russian)
 
Tanıtmalar
 
Erdoğan BOZ Sadettin ÖZÇELİK, Dede Korkut I. Cilt (Dresden Nüshası- Giriş, Notlar 931 s.), II. Cilt (Dresden Nüshası- Metin, Dizin 996 s.) Türk Dil Kurumu Yayınları, 2016, Ankara.
 
Fatma Yelda ŞAHİN Ankara Papers in Turkish and Turkic Linguistics,Yayıma Hazırlayanlar: Deniz ZEYREK, Çiğdem SAĞIN ŞİMŞEK, Ufuk ATAŞ ve Jochen REHBEIN, Harrassowitz Verlag 2015, 676 s.
 
Zeynep Pınar CAN Endangered Languages of the Caucasus and Beyond, Editörler: Ramazan Korkmaz ve Gürkan Doğan, Leiden, Brill, 2016, 299 sayfa.