Tarih-i İbn-i Kesîr Tercümesi IV/ I: Dil Özellikleri-Metin-Sözlük, 0

₺6.00 ₺3.60
  • Yazar: Muhammed bin Mahmud-ı Şirvanî-Arslan TEKİN- Mehdi ERGÜZEL (Haz.)
  • Basım Yılı: 0
  • Basım Yeri: Ankara
  • Cilt / Dizi / Sayı: 4/1
  • Dil :
  • ISBN : 9789751670007
  • Barkod : 9789751670007
  • Fiziksel Özellikleri :

  • Ürün Barkodu

Tarih-i İbn-i Kesir Tercümesi'nin dördüncü cildinin birinci kısmı, Arslan Tekin’in doktora tezi olarak hazırladığı çalışmanın kitaplaştırılmasıyla meydana gelmiştir. Giriş bölümüyle birlikte altı bölümden oluşan eserin Giriş bölümünde, İbn-i Kesir ve Şirvanlı Madmud’un hayatları ve eserleri hakkında genel bilgiler verilmektedir. imlâ özellikleri adlı birinci bölümde, Türkçe kök ve eklerin ünlülerinin yazılışları incelenmiş, yazılışta değişik özellikler gösteren kök ve eklerin ünlüleri sayılarla belirtilmiş, ayrıca değişik yazılışların hepsi örneklendirilmiştir. Öte yandan, Türkçe kelimelerde asli uzun ünlülerin var olup olmadığı üzerinde durulmuştur. Fonetik adlı ikinci bölümde, ses değişimleri, incelik-kalınlık ve düzlük-yuvarlaklık uyumları istatistik metoduyla değerlendirilmiştir. Morfoloji adlı üçüncü bölüm, bir gramer denemesidir. Eserde geçen isim ve fiillerin kök, gövde ve eklerin yapısı, uğradıkları anlam ve şekil değişiklikleri incelenerek örneklendirilmiştir. Metin bölümünde, eserin nesihle yazılmış tamamen harekeli metni 219b bölümüne kadar tespit edilirken kelimelerin yazılışlarına ve herekelere de bağlı kalınmıştır. Arapça ve Farsça kelimeler yazıya geçirildiği gibi verilmiş, kelimeler fonetik ve morfolojik özellikleriyle tespit edilerek devrin Türkçesi yansıtılmıştır. Sözlük bölümünde, metinde geçen bütün kelimeler, özel isimler hariç madde başı olarak alınmıştır. Değişik imlâ ile yazılan kelimeler açıklanırken, birbirine gönderme yapılmış, madde başı kelimeler için gösterilen örneklerin geçtiği yaprak ve sıra numarası verilmiştir. Dördüncü cildin ikinci kısmı ise Giriş bölümüyle birlikte beş bölümden meydana gelmektedir. Giriş bölümünde, Tarih-i İbn Kesir’in yazarı ve mütercimi, el yazması eser ve metin hakkında bilgi verildikten sonra eser üzerinde yapılan çalışanın özelliklerine değinilmiştir. Birinci bölümde, metnin imlâ özellikleri, ünlülerin yazılışları ve yardımcı seslerin yazılış şekilleri olmak üzere iki ana başlık altında incelenmiştir. İkinci bölümde, metnin fonetik özellikleri, ünlü değişmeleri, ünlü uyumu, ünlü türemesi, ünlü düşmesi, birleşme, ünsüz değişmeleri, ünsüz benzeşmesi, ünsüz türemesi, ünsüz düşmesi ve benzer hece düşmesi başlıkları altında incelenmiştir. Metin bölümünde, Tarih-i İbn-i Kesir Tercümesi metninin 219b bölümünden 438b bölümüne kadar olan bölümünün transkripsiyonlu metni yer almaktadır. Çalışmanın son bölümünü ise, sözlük ile kişi, yer ve eser adları dizini teşkil etmektedir.