Fazîlet-nâme I-II: Giriş-İnceleme-Metin-Gramatikal Dizin, 2002

₺26.00 ₺15.60
  • Yazar: Derviş Muhammed Yemînî-Yusuf TEPELİ (Haz.)
  • Basım Yılı: 2002
  • Basım Yeri: Ankara
  • Cilt / Dizi / Sayı: 1-2
  • Dil :
  • ISBN : 9789751680808
  • Barkod : 9789751680808
  • Fiziksel Özellikleri :

  • Ürün Barkodu

İki ciltlik bu eser, esas itibariyle; XV. yüzyılın sonu ile XVI. Yüzyılın başlarında yaşamış tekke şairi Yemini’nin XVI. Yüzyılın ilk yarısında (klasik Osmanlıcanın ilk devirlerinde) yazdığı; geçiş dönemi eseri olan ve büyük ölçüde eski Anadolu Türkçesinin özelliklerini taşıyan Fazilet-name adlı eserini ihtiva etmektedir. Eser; Giriş, Gramer İncelemesi (Şekil Bilgisi), Metin ve Gramatikal Dizin başlıklarını taşıyan dört bölümden oluşmaktadır. Eserin Giriş bölümünde, şairin hayatı, edebi kişiliği, Fazilet-name (konusu, muhtevası, vezni, dili, nüshaları vs.) hakkında bilgi verilmiştir. Gramer İncelemesi (Şekil Bilgisi) bölümünde, eserin şekil bilgisine ait özellikleri özet halinde örnekleme yoluyla okura sunulmuştur. Metin bölümünde, Fazilet-name’nin yaklaşık kırk el yazması nüshasından seçilen üç nüshanın tenkitli metni yer almaktadır. Ayrıca, nüsha farkları ilgili sayfaların altlarında verilmiş, metinde geçen Farsça başlıkların ve Arapça ibarelerin Türkçe karşılıkları da Notlar başlığı altında bu bölümün sonuna ilave edilmiştir. Gramatikal Dizin bölümünde, Fazilet-name’nin anlam ağırlıklı sistematik bir sözlüğü oluşturulmuştur. Bu bölümde isim ve fiil soylu kelimeler, kelime grupları sözlükteki anlamlarından ziyade metin içerisinde kazandıkları anlamlarıyla birlikte yer almıştır. Çalışmanın sonuna Ekler Dizini ile Kaynakça da ilave edilmiştir.